fbpx
  Click to listen highlighted text!

STATUT FUNDACJI SEE CHANCE

(tekst jednolity wg stanu na dzień 08.11.2021 r.) 

§ 1

 1. Fundacja działa pod nazwą SEE CHANCE.
 2. Fundacja ustanowiona została na podstawie aktu ustanowienia fundacji zawartego w akcie notarialnym z dnia 06 marca 2020 r. sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Rusak-Łach w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 66 (Rep A Nr 907/2020).
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz. 
 4. Czas działania Fundacji jest nieokreślony.
 5. Fundacja może działać na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz poza jej granicami. Fundacja może tworzyć zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym spółek kapitałowych i fundacji. 
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego. 
 7. Fundacja może ustanowić odznaki lub tytuły honorowe i przyznawać je, w tym wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym szczególnie  zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji. 
 8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw sportu.

§ 2

 1. Celami Fundacji są:
  1. działania mające na celu wspieranie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji dzieci i młodzieży, a także różnych pozaszkolnych form aktywności dzieci i młodzieży, 
  2. działania mające na celu propagowanie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uprawiających sport,
  3. propagowanie idei zdrowego trybu życia, aktywności sportowej i rozwoju zainteresowań pozaszkolnych, 
  4. działania mające na celu wspieranie rozwoju różnych form aktywności i zainteresowań pozaszkolnych dzieci i młodzieży, zarówno sportowych jak i pozasportowych, 
  5. wsparcie dla klubów i szkółek sportowych zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży, 
  6. wspieranie różnych form aktywności sportowej i rekreacji dzieci i młodzieży, 
  7. inicjowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie sportu i rekreacji dzieci i młodzieży, w tym organizowanie, współorganizowanie lub wspomaganie organizacji turniejów sportowych lub innego rodzaju imprez masowych dla dzieci i młodzieży, 
  8. organizowanie, współorganizowanie lub wspomaganie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności obozów, 
  9. działania wspierające organizację i dostęp do profesjonalnej opieki/konsultacji medycznej, fizjoterapeutycznej, dietetycznej  dla dzieci i młodzieży oraz do profesjonalnych treningów siłowych i kondycyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i oprogramowania,
  10. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i oprogramowania w sporcie,  procesach treningowych i doskonaleniu rozwoju fizycznego oraz we wdrażaniu zdrowego trybu życia i odżywania dzieci i młodzieży, 
  11. wsparcie dla różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w celu aktywizacji fizycznej i rozwoju umysłowego oraz rozwijanie inicjatyw i zainteresowań,
  12. wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i sportowym oraz biznesowym w celu propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz w celu wspomagania rozwoju klubów/szkółek/organizacji sportowych,
  13. wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży uprawiających sport, w tym poprzez przyznawanie stypendiów, pomoc w pozyskaniu sponsorów,
  14. organizowanie i wspomaganie organizacji konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów itp. mających na celu propagowanie sportu, rozwoju kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w wyżej wymienionych dziedzinach,
  15. publikacje i opracowania w formie elektronicznej oraz tradycyjnej, dotyczące sportu, rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w procesach treningowych, 
  16. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  17. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  18. działalność charytatywna,
  19. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  20. tworzenie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, związanemu z edukacją, edukacją zdrowotną, sportem, ochroną środowiska i ekologią,
  21. promocja i organizacja wolontariatu,
  22. pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, w tym dotkniętych patologią lub ubóstwem, m.in. w zakresie dostępu do warsztatów, turniejów, możliwości uczestnictwa w zajęciach/spotkaniach itp., 
  23. wspieranie i promowanie nowoczesnych form nauczania, wspierających myślenie, kreatywność i samodzielność dzieci,
  24. wspieranie wszechstronnego rozwoju, a także zaspokajanie potrzeb naukowych, kulturalnych, oświatowo-wychowawczych,
  25. tworzenie i propagowanie inicjatyw związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  26. wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, edukacji, kultury, ekologii oraz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,
  27. prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci i młodzieży,
  28. kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  29. wspieranie działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji, 
  30. wyrównywanie szans wśród dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
  31. zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego,
  32. działania na rzecz promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,
  33. wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w formie warsztatów/spotkań terapeutycznych.
 1. Zmiana celów Fundacji wymaga zmiany statutu. 

§ 3

 1. Realizacja celów Fundacji następować będzie poprzez następujące działania:
 1. organizowanie lub  udział w finansowaniu wydarzeń sportowych, rekreacyjnych  i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Polski oraz za granicą,
 2. organizowanie konferencji, spotkań i sympozjów z zakresu sportu, kultury fizycznej, zdrowego żywienia i trybu życia oraz form wypoczynku i aktywności dzieci i młodzieży,
 3. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży przedszkolnej i szkolnej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin z zakresu sportu, kultury fizycznej, zdrowego żywienia i trybu życia oraz form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i zdrowego trybu życia oraz aktywności dzieci i młodzieży, 
 5. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, a także innymi organizacjami lub podmiotami, w tym klubami i szkółkami sportowymi, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, w zakresie objętymi celami Fundacji,
 6. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, w tym w zakresie publikacji elektronicznych, związanej z celami Fundacji, 
 7. prowadzenie działalności medialnej, w tym podejmowanie działań w internecie i w mediach społecznościowych, w celu propagowania idei i działań wspierających realizację celów Fundacji, 
 8. współpraca z mediami, w tym telewizją, rozgłośniami radiowymi, mediami internetowymi, w zakresie związanym z celami Fundacji, 
 9. współpraca z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie związanym z celami Fundacji, 
 10. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju sportu, kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz różnych form aktywności dzieci i młodzieży, 
 11. organizowanie lub tworzenie miejsc treningowych, obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
 12. skupianie wokół celu Fundacji sportowców, byłych sportowców, trenerów, dietetyków, specjalistów od zdrowego żywienia i rozwoju osobistego, trenerów personalnych, lekarzy, w tym specjalistów z zakresu medycyny sportowej, 
 13. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi, zdrowotnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 14. inicjowanie współpracy środowisk samorządu terytorialnego, sportu, medycyny, biznesu i nauki, w zakresie związanym z celami Fundacji, 
 15. powszechna działalność promocyjna: organizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji, targów, festiwali i warsztatów dotyczących sportu, kultury fizycznej, aktywności i rozwoju osobistego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w takich wydarzeniach, 
 16. działalność naukowo-badawcza dotycząca sportu, treningów, zdrowego żywienia, rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, w zakresie inicjowania, wspierania lub prowadzenia prac naukowo-badawczych, badań, warsztatów, laboratoriów i programów stypendialnych,
 17. organizowanie lub wspieranie wydawnictw, filmów, materiałów edukacyjnych, spotkań interdyscyplinarnych oraz portalu, forum i blogów internetowych dotyczących sportu, kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i aktywności dzieci i młodzieży, 
 18. działalność konsultingowo-szkoleniowa w obszarze sportu, treningów, zdrowego żywienia, rozwoju osobistego dzieci i młodzieży: prowadzenie wywiadów, analiz rynku i konsumentów, audytów, konsultingu, warsztatów,
  opracowywanie rekomendacji, wskazówek i strategii oraz nadzór nad 
  wdrażaniem nowych metod i technologii,
 19. uczestnictwo w organizacjach lub przedsięwzięciach prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji lub mogącą wspierać realizację takich celów, 
 20. działania na rzecz kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania oraz zasad fair play w sporcie,
 21. współpraca z firmami i organizacjami z branży IT, w celu wykorzystania nowych technologii i oprogramowania do realizacji celów Fundacji. 
 1. Wszystkie działania podejmowane przez Fundację powinny służyć realizacji celów określonych w § 2 Statutu.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa. Decyzję w powyższej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd Fundacji. Dochód o odpłatnej działalności Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 

§ 4

 1. Na realizację celu Fundacji przeznaczona została kwota 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, stanowiąca fundusz założycielski Fundacji.
 2. Oprócz funduszu założycielskiego majątek Fundacji stanowić będą również wszelkie składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, w szczególności środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości.
 3. Majątek Fundacji pochodzić może w szczególności z darowizn, spadków, dotacji, subwencji oraz zbiórek publicznych, jak również z działalności gospodarczej, jeżeli zostanie ona podjęta zgodnie z postanowieniami Statutu i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służących realizacji celów Fundacji. Podjęcie lub zakończenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga uprzedniej uchwały Zarządu i zmiany statutu. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po wpisie Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest na realizację celów Fundacji.
 5. Fundacja może tworzyć, decyzją Zarządu, kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe. 

§ 5

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzić może od 1 do 3 członków powoływanych na czas nieokreślony.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorów Fundacji, tj. Beatę Szkaradek i Marcina Szkaradka, jednomyślnie. W razie śmierci jednego z Fundatorów członków Zarządu powołuje i odwołuje drugi z Fundatorów. W przypadku śmierci obojga Fundatorów członków Zarządu powołują i odwołują spadkobiercy ostatniego ze zmarłych Fundatorów, zwykłą większością głosów. 
 4. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą następujące osoby, powołane przez Fundatorów:  
  1. Beata Szkaradek – Prezes Zarządu
  2. Marcin Szkaradek – Członek Zarządu 
 5. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, odwołania i złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie. 
 6. Członkom Zarządu Fundacji może być przyznane wynagrodzenie, w tym w szczególności wynagrodzenie miesięczne lub dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłacania określa uchwała Fundatorów, która może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona mocą decyzji Fundatorów wyrażonej w formie uchwały. W razie śmierci jednego z Fundatorów, drugi Fundator jest uprawniony jednoosobowo do decydowania w przedmiocie wynagrodzenia Zarządu, w tym do podjęcia decyzji o zaprzestaniu wypłacania wynagrodzenia lub zmianie zasad jego wypłacania. W przypadku śmierci obojga Fundatorów, decyzje w przedmiocie wynagrodzenia Członków Zarządu podejmuje Zarząd.
 7. Członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie. Członkom Zarządu, mocą uchwały Fundatorów, a w razie śmierci jednego z nich mocą decyzji drugiego Fundatora, mogą być przyznawane nagrody, w tym pieniężne, za zasługi dla Fundacji lub za szczególne osiągnięcia w realizacji celów Fundacji. 
 8. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
 9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu, przy czym w razie równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 10. Kompetencje Zarządu obejmują w szczególności następujące działania:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  2. uchwalanie regulaminów
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
  5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji
  6. ustanawianie odznak i medali honorowych oraz ich przyznawanie określonym osobom
  7. podejmowanie wszelkich innych decyzji i czynności w ramach funkcjonowania Fundacji, niezastrzeżonych niniejszym statutem do indywidualnych kompetencji Fundatora lub Prezesa Zarządu.
 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatorów. 

§ 6

 1. Zmiany statutu, w tym w zakresie celów wskazanych w § 2, dokonywane są na podstawie uchwały Fundatorów. W razie śmierci jednego z Fundatorów, drugi Fundator jest uprawniony jednoosobowo do zmiany statutu. 
 2. W przypadku śmierci obojga Fundatorów, zmiana statutu może być dokonana uchwałą Zarządu Fundacji.”

 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Beata Szkaradek – Fundator Marcin Szkaradek – Fundator 

Skip to content P Click to listen highlighted text!